AddToAny

BRU BINDER SAMMEN GAMMELT OG NYTT

Tofta gravlund ligger øst for Bergselva. På vestsiden ligger en eldre gravlund. Sør for denne gravlunden, på samme side av elva, var reguleringsplanen klar for utvidelse av den nye gravlunden.
Det var over en kilometer å gå og drifte en gravlund på begge sider av ei elv langs en ganske trafikkert Samagata/Kilhusvegen (Rv 83). Ei bru over elva var derfor nødvendig, ei bru som også kunne brukes i forbindelse med drift og vedlikehold.

Dessuten trengte gravlunden parkeringsplass og ei driftsavdeling, siden all parkering stort sett foregikk langs eksisterende boligveger.

Startet planlegging i 2013
Planleggingen startet med befaring og møte mellom oppdragsgiver og landskapsarkitekt noen kalde januardager 2013.

Det aktuelle området var stort sett dyrka mark ned mot elveskråningen. Tre tydelige dype overvannsgrøfter gikk langsetter terrenget. Langs elva går det ei høyspentlinje som fortsatt skal stå. Sør i området var det en tydelig haug.

Som grunnundersøkelse ble det gravet seks prøvehull ned til 2,2 meter. De fire første prøvehullene viste stort sett sand og grus og det var tørt helt ned. Vi anså dette som godt egnede masser til kistegravfelt. De to siste prøvehullene lenger oppe i terrenget, viste leire på 60 cm. Senere ble det gravet ned til 3,7 meter i den tydelige haugen i sør. Det var tørt helt ned, men noe rundstein fra 3 meter i det ene prøvehullet. Det ble derfor konkludert med at her var det mulig å skave av inntil 2 meter for å bruke massene til planering av resten av feltene. Ingen masser skulle kjøres bort. Avskavede humusmasser skulle tilbakeføres før lag med toppjord.

Forprosjekt med kostnadsoverslag for hele området, ble levert i mai 2013.

Planløsning med atkomst, parkering og driftsavdeling
Hovedatkomst og parkering er ved inngangen til eksisterende gravlund. Her ble også anlagt en godt skjermet driftsavdeling. Videre ble det kort veg over til brua til den nye gravlunden. Parkeringsplassen har plass til 32 biler. Driftsavdelingen var tenkt med servicebygg og garasje for driftsutstyr, og god plass for diverse lagring.

Vegen over brua fører inn til omtrent midt i den nye gravlunden. Her ble det anlagt en liten sirkulær plass markert med lave tørrmurer. Fra plassen går driftsvegen videre nordover til den eldre gravlunden. Sørover er det anlagt en grasbevokst veg opp til urnefeltene. Videre er det anlagt en veg som går i en ellipse midt i gravlunden. Alle veger i forslaget har stigningsforhold maks 1:20.

Gravfeltene og minnelunden
Gravfeltene er fordelt på begge sider av driftsvegen, ellipsen, som går midt i gravlunden. Det er en praktisk løsning med hensyn til drift.

Alle gravfelt, bortsett fra feltet for tilrettelagte graver, har samme orientering. Stort sett etter terrenget i nord-sør-retning. Feltet for tilrettelagte graver er orientert mot Mekka.

Urnegravfeltene er plassert på toppen av haugen som fortsatt står tydelig fram i landskapet. Urnegravfeltene er etablert som navnet minnelund der det er satt opp steinsøyler/-blokker som navneplater settes på.

Vegetasjonsbruk
I tillegg til eksisterende vegetasjon utenfor gravlunden, er det foretatt en viss skjermplanting, spesielt mot sør som ligger mot et åpent landskapsområde.
Langs elva går det et kaldluftsdrag det er viktig å skjerme mot.

Inne på gravlunden er hovedgrepet å plante trær som raskt kan gi preg av frodig park. Trærne plantes i hovedsak langs vegene og mellom gravfeltene for å markere disse. Plasseringen av trærne er bevisst med tanke på enkel drift.

Vegetasjonen er planlagt med tanke på å være hardfør, ha rask etablering, og medføre forholdsmessig lite vedlikehold. Det ble blant annet brukt planter etter innspill fra driftsavdelingen. Beiting av elg er et problem. Derfor ble det valgt planter som erfaringsvis ikke er så attraktive for elgen.

Første etappe
Kostnadsoverslaget i forprosjektet førte til at utbyggingen må tas i to etapper. Denne første etappen inkluderer parkeringsplassen, driftsavdelingen uten bygg, ny bru over Bergselva og omtrent en tredjedel av den nye gravlunden. I første etappe inngikk også grovplanering av hele området, avskjæringsgrøften, hovedavløp og tilførsel av vann og avløp til gravlunden.
Planert område utenfor første etappe ble foreløpig tilsådd som beite/eng.

Portstolpene til gravlunden er av granitt. Det er brukt tregjerde rundt gravlunden. Et midlertidig, litt enklere, tregjerde er satt mot framtidig utvidelse.

Bygge- og anleggsarbeidet, erfaring og tiltak
Gravlunden ble tatt i bruk i mai 2017. Dessverre kom det mye frost i 2018 med to meter tele, noe som førte til skader på plener, busker og trær. Noen av trærne ble saget ned på grunn av frostskadene. Gravlunden er et åpent område ved Bergselva som viser seg å lede kaldluft. Dessuten oppstår det fokk der enkelte plasser blir lagt bare, mens det andre plasser blir skavler.

På de øverste feltene vokste plenen dårlig, og det kom vann i gravene. Det ble derfor gravet ei ny to meter dyp avskjæringsgrøft utenfor feltene som ble pukka helt opp.
Dette kunne vi kanskje ha unngått med bedre grunnundersøkelser.
Utvidelsen av Harstad gravlund er presentert av landskapsarkitekt, MNLA, Roger Tokle.
K i l h u s v e i e n

Tofta gravlund

Harstad gravlund
Framtidig utvidelse
6B e r g s e l v a

I
1 Framtidig utvidelse

2
Port

P H
9UA 9UN 8 U1 8 U2

7
P or t

10 N K O F G
Fransk minnebauta

Britiske krigsgraver

Norske krigsgraver B A
Driftsgård Parkering

D EC S
TAnnen tekst

Parkering

R
N
25 50 meter
S a m a g a t a

Fransk minnebauta Vannpost Avfall

Over ser vi et oversiktskart som viser sammenhengen mellom alle tre gravlundene.

Til venstre «haugen» i sør med navnet minnelund. Til høyre oversiktsplanen som viser 1. etappe.
76/156 76/8

Riggområde
45.20 77/25 77/25 45.24 76/153

E l d r e k i r k e g å r d Anleggsveg
40 40 77/8 2. etappe
skal tilsås i 1. etap e
45 68/3 45 37 30 + +37,70 +37,72 +37,80 38 r. 35 Vannpost 3 37,50+ 37,40 37,35 3756+ +37,45 sikker M i d l e r t i d i g g r u s v e g +35,26 +36,50 +35,20 +36,10 35,20 + +35,40 35,06+

4
+36,87 +37,45 37,50 37,60 37,70 +37,78 +38,00

10 108 gr.
+37,70 (+37,50) +37,80 +37,77 37,77+ 77/5 38,55+ 38,09+ 37,80 +37,78 +35,35 184gr.
38,20 + 37,90 35 +35,17 36 77/18 Vannpost 1 34,35+ +34,30 +34,61 +34,33

34,77+ +34,54 Eksisterende skog bevares 34 33,89+ 35908 +33,47 +37,50 U2 33,67+ 35

5 11
216 g 184 gr.
35 Vannpost 2 35,30+ +35,25 35939 35940 35941 30 30 30 35 30 77/4 +33,60 36,33+ 38,20+ 38,

1. etappe
36

Bru tas som eget prosjekt
B e r g s e l v a

Eksisterende skog bevares
+33,70 +35,51 36,67+ 36,44+ +35,94 +34,35 +34,75 +37,30 37,20+ 34,06+ 37,50+ 36,45+ +35,50 34,08+ +34,50 +38,00 +36,50 +35,55 34,08+ +34,50 34,13+ 36,60+ +35,37 34,15+ 37 34,12+ 37 37,80

Navnet minnelund
40.45 37,40

U1 12
+38,10 +34,95 +34,50 35 +38,20

Anonyme graver Reserveareal for urner / event. askespredning 38,60 +

+38,90 39 Eksisterende trær i grenseommrådet bevares 34,15+ +33,9 +3 3, 9 33,50+ 62/57

E K S I S T E R E N D E K I R K E G Å R D
62/57 35 62.57.0.0 30.8 30.82

Trær utgår i dette anbudet
+31,70 +31,60 +31,70 +31,70Buskerutgår dette anbudeti +31,70 31,95+ 4960 +31,60

Driftsavdeling
+31,36 . etappe 1
36209

30 +31,23 +31,70 +31,20 +31,65 33.71 213 gr. 35.16 29.5 29.54

Rev. A 21.03.14 Felt, trær, planter mv. RT

Harstad kirkelege fellesråd NYE TOFTA GRAVLUND Detaljprosjekt: 1. ETAPPE, oversiktsplan
+32,00

Parkeringsplass
31.950 36020 36022 36019 +32,10 36023 36021 36130 36134 36129 36131 32,65+ 4959 26074 31.63

26075 OV400 AF600 VL160 62/270 Movegen 622//338833 4997 AF225 VL150 36128 36127 31295 31294 33.10 31297 SP315 OV250 Mål Dato 4958 OV110 62/270

Landskapsarkitekt MNLA 1:500 25.10.13 Ekvid Rev Roger Tokle AS
Grandfjæra 28, 6415 Molde Tlf. 71256262, mobil 928 66 663 E-post: post@landskapsarkitekten.no Måleenhet Tegn.
M
Kontroll Godkjent

A
36882 31872 31328

36026 Sak Tegn.nr 13 49 3

3602

53

0.0

Prosjektopplysninger
Prosjektnavn:
Nye Tofta gravlund

Oppdragsgiver:
Harstad kirkelige fellesråd

Landskapsarkitekt:
Landskapsarkitekt MNLA Roger Tokle AS

Rådgivere:
Norconsult AS, elektro og VVS Hinnstein AS, ny bru over Bergselva

Entreprenør:
Brødrene Killi AS

Areal utvidelse:
180 daa, derav 84 da i 1. etappe. I tillegg 20 da på eksisterende gravlund til driftsavdeling, parkering og interne driftsveger.

Antall graver:
905 kistegraver, derav 106 tilrettelagte graver, orientert mot Mekka. 250 urnegraver.

Areal eksisterende gravlund:
Ca. 225 daa, mellom elva og vegen.

Kostnader for utvidelsen:
Utbyggingen av første etappe ble delt i to faser med grunnarbeidene i 2013 og grøntanlegget i 2014, til sammen en entreprisekostnad på 9,3 mill. inkl. mva.
Les opprinnelig artikkel

Flere saker fra Gravplassen

Nordisk kongress er møteplassen for gravplassansatte på tvers av landegrensene. Nordiske land har like utfordringer, men ulik kulturhistorisk bakgrunn å møte dem med. Annen synsvinkel på samme problem, kan gi kreative løsninger til egen arbeidsplass.
Gravplassen 27.06.2022
- Den døde som i en rottefelle, sier Henning Hammer (72).
Gravplassen 27.06.2022
- Kjører vi forbi noen pårørende ved en grav nå, får vi smil og tommel opp. Før kunne vi få sure blikk, sier Tore I. Rahm, driftsleder ved Skedsmo kirkegård utenfor Lillestrøm.
Gravplassen 27.06.2022
Endelig: Tradisjonelle fagdager. Nesten 200 personer fra hele landet og med stor interesse for gravplassektoren, benket seg sammen under årets fagdager i Oslo. Til et variert og spennende program.
Gravplassen 27.06.2022
Leserundersøkelsen som ble gjennomført i vår, viser at mottakerne av fagbladet finner relevant informasjon til stor nytte for sitt arbeid. Det de ønsker mer av er litt av alt.
Gravplassen 27.06.2022

Nyhetsbrev

Lag ditt eget nyhetsbrev:

magazines-image

Mer om mediene i Fagpressen

advokatbladet agenda-316 allergi-i-praksis appell arbeidsmanden arkitektnytt arkitektur-n astmaallergi automatisering baker-og-konditor barnehageno batliv bedre-skole bioingenioren bistandsaktuelt blikkenslageren bobilverden bok-og-bibliotek bondebladet buskap byggfakta dagligvarehandelen demens-alderspsykiatri den-norske-tannlegeforenings-tidende diabetes diabetesforum din-horsel energiteknikk fagbladet farmasiliv finansfokus fjell-og-vidde fontene fontene-forskning forskerforum forskningno forskningsetikk forste-steg fotterapeuten fri-tanke frifagbevegelse fysioterapeuten gravplassen handikapnytt helsefagarbeideren hk-nytt hold-pusten HRRnett hus-bolig i-skolen jakt-fiske journalisten juristkontakt khrono kilden-kjonnsforskningno kjokkenskriveren kjottbransjen kommunal-rapport lo-aktuelt lo-finans lo-ingenior magasinet-for-fagorganiserte magma medier24 museumsnytt musikkultur natur-miljo nbs-nytt nettverk nff-magasinet njf-magasinet nnn-arbeideren norsk-landbruk norsk-skogbruk ntl-magasinet optikeren parat parat-stat politiforum posthornet psykisk-helse religionerno ren-mat samferdsel seilmagasinet seniorpolitikkno sikkerhet skog skolelederen sykepleien synkron tannhelsesekreteren Tidsskrift for Norsk psykologforening traktor transit-magasin transportarbeideren uniforum universitetsavisa utdanning vare-veger vvs-aktuelt